ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε Διαδρομές

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για τον Κοι.Σ.Π.Ε Διαδρομές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

«Οικοδομικές Εργασίες διαμόρφωσης χώρων γραφείων – Ηλεκτρολογικές/ Υδραυλικές εργασίες – Εγκατάσταση κλιματιστικών στον υπό διαμόρφωση χώρο γραφείων στο κτίριο του ΚοιΣΠΕ Διαδρομές

Μπορείτε να δείτε τη πρόσκληση εδώ