Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο “Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και ειδικότερα για Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής και μέσης λειτουργικότητας” στον Κοι.Σ.Π.Ε. 10ου Το.Ψ.Υ Αττικής  Διαδρομές.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

 
Μπορείτε να δείτε τη πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: