Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου γραφείων επί ακινήτου με σκοπό την στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στον ΚοιΣΠΕ 10ου Το.Ψ. Υ. Αττικής Διαδρομές» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), », της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ. και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20-12-2023

Κατεβάστε την πρόσκληση (pdf)