Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου γραφείων επί ακινήτου με σκοπό την στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στον ΚοιΣΠΕ 10ου Το.Ψ. Υ. Αττικής Διαδρομές» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), », με Κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:Δευτέρα 22-01-2024 ώρα 11:00 π.μ

Κατεβάστε την πρόσκληση (pdf)