Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να θέσει και να γνωστοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο τις αρχές και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (στο εξής θα αναφέρεται και ως ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ) ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) E.E. 2016/679 και την σχετική εθνική νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας-πληροφορίες

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (οδός Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Τ.Κ. 17673), τηλέφωνα (30) 210 9227611, 210 9221739 – Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00 Email: gdpr@ekpse.gr.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα, όπως και για κάθε σχετικό αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην παραπάνω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα παραπάνω τηλέφωνα.

Δεδομένα που συλλέγουμε και πηγές 

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται (περί του οποίου κατωτέρω), δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δημογραφικά στοιχεία, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα επαγγελματικού βιογραφικού, δεδομένα υγείας, δεδομένα κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού κ.α. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, ενώ αν συλλέγονται από άλλες πηγές, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά.

Δραστηριότητες, σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Παροχή υπηρεσιών υγείας

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ έχει ιδρύσει και λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κινητές Μονάδες, Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία και Προστατευμένα Διαμερίσματα) σύμφωνα με τον ν. 2716/1999, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τις νόμιμες άδειες λειτουργίας, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας και χρηματοδοτούμενη για τις Μονάδες αυτές από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης, διάγνωσης, ψυχιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής περίθαλψης και θεραπείας για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές καθώς και για την παροχή πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης στην κοινότητα επεξεργάζεται τα εκάστοτε απαραίτητα προσωπικά δεδομένα έχοντας ως νομική βάση της επεξεργασίας αυτής την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ενώ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών στηρίζεται στην εξαίρεση της παροχής υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής περίθαλψης και θεραπείας υπό τις εγγυήσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου

Υλοποίηση ευρωπαϊκών κλπ προγραμμάτων

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων φορέων. Όταν τα προγράμματα αφορούν την χρηματοδότηση των παραπάνω Μονάδων, η επεξεργασία στηρίζεται στην παραπάνω αναφερόμενη νομική βάση, αφού στην ουσία εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό, διαφορετικά η επεξεργασία στηρίζεται στα έννομα συμφέροντά της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, δηλαδή στην εκπλήρωση των επιστημονικών και κοινωφελών μη κερδοσκοπικών σκοπών της, χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων, άλλως, αν κριθεί απαραίτητο, η νομική βάση αναζητείται σε δήλωση συμμετοχής που εμπεριέχει έγγραφη συμφωνία (σύμβαση) των ωφελουμένων του προγράμματος, στη ρητή συγκατάθεσή τους ή σε άλλο νόμιμο λόγο που προβλέπεται από τον Κανονισμό. Για την υλοποίηση προγραμμάτων στα οποία ως παραδοτέο περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση δημόσιων εκδηλώσεων κλπ δράσεων δείτε αμέσως παρακάτω.

Πραγματοποίηση δημόσιων εκδηλώσεων κλπ δράσεων

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται συγκεκριμένα δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή άλλη διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού κ.ά.) για την πραγματοποίηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων (οργάνωση πριν και μετά, χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης κλπ). Η παραπάνω επεξεργασία στηρίζεται σε δήλωση συμμετοχής που εμπεριέχει έγγραφη συμφωνία (σύμβαση) με τους ενδιαφερόμενους ή εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση σε ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων, άλλως στα έννομα συμφέροντά της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, δηλαδή την εκπλήρωση των επιστημονικών και κοινωφελών μη κερδοσκοπικών σκοπών της, χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων.

Οπτικοακουστικό υλικό

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται ενίοτε οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) από τις παραπάνω δημόσιες εκδηλώσεις, που ενδέχεται να οδηγήσει σε ταυτοποίηση του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων. Η παραπάνω επεξεργασία γίνεται προς το σκοπό απόδειξης της πραγματοποίησης της εκδήλωσης και ως αρχείο του έργου και της δράσης μας. Επίσης το υλικό αυτό ενδέχεται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή να δημοσιοποιηθεί σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και για την προώθηση των μη κερδοσκοπικών καταστατικών σκοπών μας. Ως νόμιμη βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η έγγραφη συμφωνία (σύμβαση) των συμμετεχόντων, η οποία εμπεριέχεται στη δήλωση συμμετοχής ή, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, η ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων, άλλως τα έννομα συμφέροντα της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Επισημαίνουμε ότι κατά την συμμετοχής σας και παρακολούθηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ για τη διαγραφή του υλικού που σας αφορά χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.

Διαδικτυακές εκδηλώσεις

Σε περίπτωση που η εκδήλωση πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την τυχόν ηχογράφηση-βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, ενώ υφίσταται πάντοτε η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας έναντι των λοιπών συμμετεχόντων καθώς και του κλειστού μικροφώνου και κάμερας, αν δεν είναι προαπαιτούμενο η ενεργός συμμετοχή, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι δυνατόν ούτε τεχνικά εφικτό να διατηρηθεί η ανωνυμία σας.

Δράσεις στα σχολεία

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί-Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες» δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μαθητών ή προσωπικού, πλην εκείνων του εκπαιδευτικού-διευθυντή σχολικής μονάδας που θα δοθούν από τον ίδιο κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα, με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία στα πλαίσια των συγκεκριμένων δράσεων.

Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού) για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου υπό μορφή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (προσκλήσεις, newsletter), μετά από σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σε σχέση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δράσεις αγωγής κοινότητας κλπ. επιστημονικές και άλλες εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει στα πλαίσια των σκοπών της. Για τον σκοπό αυτό ζητείται συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία και αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων για την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού γίνεται μέσω συμπλήρωσης εντύπου ή μέσω της ιστοσελίδας. Βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Φόρμα επικοινωνίας

Για την επικοινωνία της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ με κάθε ενδιαφερόμενο προσφέρεται η σχετική δυνατότητα μέσω συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Για την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια συμπλήρωσης της φόρμας αυτής βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα

Εθελοντισμός

Για την ανάπτυξη του εθελοντισμού υπέρ των μη κερδοσκοπικών σκοπών μας διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας ως υποψηφίων εθελοντών (στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης και βιογραφικού κ.α.), τα οποία οι μας παρέχετε μέσω της συμπλήρωσης αιτήσεως – εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση της σύμβασης εθελοντισμού, εφόσον συναφθεί, και οι απαιτούμενες διαδικασίες πριν τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με την αίτηση, άλλως η ρητή συγκατάθεσή σας. Για τη συμπλήρωση αιτήσεως μέσω της ιστοσελίδας μας βλ. κατωτέρω για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Διατήρηση ιστορικού αρχείου

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το ιστορικό της αρχείο βασισμένη στα έννομα συμφέροντά της, για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνεται έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις, ομιλίες, συνεργασίες, οπότε ενδέχεται να τυγχάνουν επεξεργασίας ελάχιστα προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμα παλαιών συνεργατών κ.λπ, ενώ διατηρείται φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό από το οποίο ενδέχεται να προκύψει ταυτοποίηση προσώπων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό γίνεται με κάθε σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Διασφαλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σε περίπτωση επιστημονικής έρευνας ή στατιστικής ανάλυσης φροντίζει ώστε να μην επιτρέπεται η ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, τηρώντας προς την επίτευξη αυτού όλες τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Παροχή συγκατάθεσης και ανάκλησή της

Σε περίπτωση που ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή δίδεται ελεύθερα και για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο ζητείται. Στην περίπτωση που μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στις τυχόν παρεχόμενες από την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ προς εσάς υπηρεσίες. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. H ανάκληση μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και μέσω του ειδικού συνδέσμου UNSUBSCRIBE στο τέλος κάθε newsletter. Μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης  της συγκατάθεσής σας, τα συγκεκριμένα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας, εφόσον δεν προκύπτει νομικό κώλυμα, για το οποίο θα ενημερωθείτε, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν κοινοποιεί ούτε παραχωρεί σε τρίτους, ούτε διαβιβάζει προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων:

 • Εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.
 • Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο προς το σκοπό εξασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας και χρηματοδότησης των Μονάδων της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και μόνο για τα απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα (π.χ. έλεγχος από την εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Υγείας, είσπραξη νοσηλίων από ασφαλιστικά ταμεία), προς το σκοπό εξυπηρέτησης των ωφελουμένων (π.χ. μηχανισμός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) ή προς το σκοπό ανταπόκρισης σε φορολογικές, ασφαλιστικές, εργοδοτικές υποχρεώσεις.
 • Σε περίπτωση εκτέλεσης χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού ή άλλου προγράμματος, τα απαραίτητα και μόνο προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται στην διαχειριστική αρχή του προγράμματος ή στον φορέα που έχει αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της εκτέλεσής του.
 • Σε περίπτωση που είστε πρακτικά ασκούμενος ή εκπαιδευόμενος βάσει συμβάσεώς μας με τη Σχολή σας ή άλλο φορέα ενδέχεται να κοινοποιηθούν προς αυτούς δεδομένα σας που αφορούν την πορεία της εκπαίδευσή σας, τις παρουσίες σας και την εν γένει επίδοσή σας
 • Κατόπιν αιτήματος σας ή κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης συγκατάθεσής σας τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς κ.λπ.

Δηλώσεις εμπιστευτικότητας

Τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή/και συνεργάτες της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, οι οποίοι πέραν της τυχόν υποχρεώσεως τήρησης επαγγελματικού απορρήτου, δεσμεύονται με ρητή δήλωση εμπιστευτικότητας. Οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας συνεργάτες μας (π.χ. λογιστικό γραφείο, τεχνικός υπολογιστών κ.α.) δεσμεύονται συμβατικά με την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται, τηρώντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεσμευόμενοι  με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ φροντίζει για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνει συνεχώς. Πέραν της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και των δηλώσεων εμπιστευτικότητας προσωπικού κλπ συνεργατών και πέραν των φυσικών μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για τα δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτη/έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο), τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης ψηφιακών κινδύνων που επιδιώκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται ο έλεγχος πρόσβασης, η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η κρυπτογραφημένη αποστολή αρχείων που έχουν προσωπικά δεδομένα, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού καθώς και η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών. Τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται από την παρούσα ιστοσελίδα είναι ιδίως τα εξής: εγκαταστημένο ψηφιακό πιστοποιητικό, εφαρμογή ενημερώσεων ασφαλείας του περιβάλλοντος φιλοξενίας, παραμετροποίηση δικτυακού Firewall, παραμετροποίηση προστασίας από επιθέσεις τύπου DDoS, κρυπτογραφημένα συνθηματικά και τεχνικοί έλεγχοι ασφάλειας πληροφοριών

Αποθήκευση σε υπολογιστικό νέφος (cloud)

Τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά ενδέχεται για λόγους προστασίας τους να αποθηκευθούν σε ειδικό υπολογιστικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όπως π.χ. αυτών περί τήρησης ιατρικού αρχείου (10ετία από την τελευταία επίσκεψη σε Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 20ετία από την αποχώρηση ενοίκου από Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης), φορολογικού αρχείου κ.λπ. Ειδικότερες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψή σας ή συνεργασία μαζί μας, αυτά θα διαγράφονται άμεσα μόλις καταστεί σαφές ότι δεν επιλεχθήκατε για συνεργασία ή απορρίψατε σχετική μας πρόταση, εκτός αν μας δηλώσετε ότι συγκατατίθεστε στη διατήρησή τους για συγκεκριμένο σκοπό. 
 • Σε περίπτωση εκπαιδευομένων ή εθελοντών, τα δεδομένα σας διατηρούνται επί εξάμηνο από τη λήξη της συνεργασίας μας, εκτός αν απαιτείται η διατήρησή τους βάσει διάταξης νόμου ή συμφωνίας.
 • Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενου προγράμματος τα προσωπικά δεδομένα σας (πλην της περιπτώσεως προσωπικού και συνεργατών) διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτούν οι όροι του προγράμματος, άλλως για πέντε χρόνια από την ολοκλήρωσή του. 
 • Σε περίπτωση επιστημονικών κλπ. εκδηλώσεων (πλην αυτών που αφορούν υλοποίηση προγραμμάτων) τα δεδομένα σας διατηρούνται για ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση και οικονομική εκκαθάριση αυτής, εκτός αν έχετε ζητήσει να διατηρηθούν τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 • Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω.
 • Το ιστορικό αρχείο της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δύναται να διατηρηθεί μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση του σωματείου.
 • Για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας βλ. κατωτέρω.
 • Σημειώνουμε ότι ενδέχεται για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα να διατηρούνται στο αρχείο μας επ’ αόριστον ανωνυμοποιημένα. 

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης – κατάρτιση προφίλ

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ). 

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα

Γενικές πληροφορίες

Από την ιστοσελίδα της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα ως επισκεπτών μέσω αρχείων cookies προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, να έχετε καλύτερη εμπειρία κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και για λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά για την πολιτική cookies στον σχετικό σύνδεσμο.

Επίσης προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται για λόγους επικοινωνίας ή ενημέρωσής σας, εφόσον εσείς δηλώσετε σχετική επιθυμία (βλ. κατωτέρω για φόρμα επικοινωνίας και newsletter) και εφόσον αποδεχθείτε τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας δεν εμφανίζονται δημόσια, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι διαχειριστές της ιστοσελίδας που δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη και εν γένει προστασία των προσωπικών σας αυτών δεδομένων λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δεν τα κοινοποιεί περαιτέρω.

Για να ενημερωθείτε γενικά για τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο.

IP Address

Η ιστοσελίδα μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο  φυλλομετρητής σας (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας

Newsletter

Εφόσον στην ιστοσελίδα παρέχεται η σχετική δυνατότητα, ανά τακτά διαστήματα, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για εκδηλώσεις και δράσεις του έργου. Η εγγραφή στις λίστες γίνεται από ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας μετά από συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του ενδιαφερομένου και αποδοχής των αναφερόμενων στην παρούσα. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο (unsubscribe). Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Στην περίπτωση που ως επισκέπτης της ιστοσελίδας επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας. Η συμπλήρωση και αποστολή σε εμάς της φόρμας επικοινωνίας, η οποία θα εμπεριέχει τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Η συμπλήρωση της φόρμας είναι προαιρετική και βασίζεται στη δική σας βούληση. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας στείλετε με τη φόρμα επικοινωνίας σας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και, αν δεν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται εντελώς μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη συλλογή τους. Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα διαβιβάσει σε τρίτα πρόσωπα.

Φόρμα εθελοντισμού

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας στην ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, αυτό παρέχεται ως δυνατότητα και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλετε το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα προσωπικά σας δεδομένα (εκπαίδευση, προτιμήσεις κ.α.) με σκοπό την επικοινωνία με εσάς καθώς και για την εξέταση της αίτησής σας για εθελοντισμό. Η συμπλήρωση και αποστολή σε εμάς της σχετικής φόρμας δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων που συμπληρώνετε στην φόρμα αυτή στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, ωστόσο αν ακολουθήσει η σύναψη μεταξύ μας συμβάσεως, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας με νομιμοποιητική βάση την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συμβάσεως.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες ιστοσελίδες της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ή ιστοσελίδες τρίτων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link), εκτός αν αποτελεί ιστοσελίδα που επίσης διαχειρίζεται η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων τρίτων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών.

Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 • Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα ή/και αντίγραφο αυτών, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε αυτά, όπως τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς επεξεργασίας, πηγές προέλευσης, κατηγορίες των αποδεκτών, χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σας, την αποσαφήνιση τυχόν τρόπου αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις (δικαίωμα πρόσβασης). 
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης) 
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) στις εξής περιπτώσεις:
  • εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
  • σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
  • εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία
  • εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις:
  • σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους,
  • σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους,
  • σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών (δικαίωμα περιορισμού)
 • Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ηλεκτρονικά ή να τα διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 • Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, τα έννομα συμφέροντά μας ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων  (δικαίωμα εναντίωσης).

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή στις διευθύνσεις των κατά τόπους Μονάδων της, όπου τυχόν σας παρέχονται υπηρεσίες ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας gdpr@ekpse.gr  με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας. 

Δικαίωμα καταγγελίας

Εφ’ όσον θεωρείται ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, κ. Ιωάννη Πομπόγιατζη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση email gdpr@ekpse.gr και τηλεφωνικά στους αριθμούς (+30) 210 9227611, 210 9221739 – Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00.

Επικαιροποίηση της  ενημέρωσής σας

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση – επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, αναλόγως με τυχόν τροποποίηση της νομοθεσίας ή της επίσημης ερμηνείας αυτής από αρμόδια όργανα, τις οδηγίες της Αρχής που εποπτεύει τη λειτουργία μας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας) ή τις οδηγίες και γνωμοδοτήσεις της εποπτικής αρχής σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τυχόν νέες εκδόσεις.