Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες καθαριότητας: