Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» έχει παραγωγική και εμπορική ιδιότητα. Παράλληλα αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας. Σαν στόχο έχει την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων από ευάλωτες ομάδες, κυρίως με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ιδρύθηκε το 2006 από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και λειτουργεί υπό την εποπτεία και μέριμνα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Το προσωπικό του Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικονομολόγους και διοικητικούς υπαλλήλους.

Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τα μέλη του Συνεταιρισμού, κάθε τρία χρόνια.