Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης 
 
Ανακοινώνονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των Υποψηφίων για τις θέσεις απασχόλησης με κωδικούς 102, 103Β, 103Γ, 103Δ,104Α ,104Β και 105 της  Υπ Αριθμ. Α.Π. 1173/31-01-2024 Πρόσκλησης και με  κωδικό 103Α της Υπ Αριθ.Α.Π.1301/27-03-2024 Πρόσκλησης , που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 6 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ)και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής και μέσης λειτουργικότητας στον ΚοιΣΠΕ Διαδρομές.», της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξειδικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909.