Το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ξεκίνησε τη λειτουργία του, το 2013, στα πλαίσιο του προγράμματος ΓΕΦΥΡΕΣ, ως φορέας πρακτικής άσκησης για τρία άτομα, και συγκεκριμένα ένα στέλεχος υποδοχής – διαμεσολαβητή, λήπτη, ένα στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων,  κοινωνικό επιστήμονα γενικού πληθυσμού και έναν σύμβουλο απασχόλησης, ψυχολόγο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, Ολιστικής Παρέμβασης για την Απασχόληση Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Ελεύθερη Αγορά, διοργανώθηκε από την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και υλοποιήθηκε από τα τέλη Ιανουαρίου του 2013 έως τις αρχές Μαΐου της ίδιας χρονιάς.

Το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης παρέχει σε εργαζόμενους και υποψήφιους, την αναγκαία υποστήριξη και την ενδεδειγμένη εκπαίδευση για τη διαχείριση των δυσκολιών που προκύπτουν πριν και εντός του εργασιακού περιβάλλοντος τους.

Παράλληλα, ανταποκρίνεται σε αιτήματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία, μέσω ατομικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Εφαρμόζει μια εξειδικευμένη μεθοδολογία με στόχο την ένταξη του ωφελούμενου σε μια «κανονική», αμειβόμενη εργασία, σε ένα «φυσικό» εργασιακό περιβάλλον, στην ελεύθερη αγορά ή και σε προστατευμένες μορφές απασχόλησης.

Το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης παρέχει επίσης, κατευθύνσεις και πληροφορίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης, εκπαιδευτικής και εργατικής νομοθεσίας.

Αναλυτικότερα:

  • Εξοικειώνει τον εξυπηρετούμενο με αποτελεσματικότερους τρόπους προσέγγισης της αγοράς εργασίας.
  • Εκπαιδεύει τον λήπτη στη σύνταξη και αποστολή βιογραφικού, μελέτη αγγελιών, καθώς και στην αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
  • Ενδυναμώνει και αναδεικνύει τις δεξιότητες των ληπτών για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Διαμορφώνει το επαγγελματικό προφίλ του εξυπηρετούμενου (εν προκειμένω το επίπεδο εκπαίδευσης, την εργασιακή εμπειρία, τις προτιμήσεις, τις δεξιότητες, τις αδυναμίες, τις φιλοδοξίες, και τις ανάγκες υποστήριξης).
  • Προβαίνει στο ταίριασμα του επαγγελματικού προφίλ και της θέσης εργασίας (είναι το λεγόμενο job matching αφού έχει γίνει και το job analysis).
  • Δημιουργεί το απαραίτητο δίκτυο εργοδοτών για την κάλυψη θέσεων εργασίας από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
  • Εξασφαλίζει την αναγκαία διασύνδεση με όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς ψυχικής υγείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ροή παραπομπών υποψηφίων.
  • Πραγματοποιεί εξατομικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη στον χώρο εργασίας (on the job training).
  • Προγραμματίζει την παρακολούθηση του εξυπηρετούμενου για όποτε και για όσο χρειαστεί (follow up).
  • Τέλος, προβαίνει στη διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων φορέων.