Τα Γραφεία Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ανταποκρίνονται σε αιτήματα ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία με σκοπό να παρέχουν πληροφορίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και εκπαιδευτικής και εργατικής νομοθεσίας μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Τα γραφεία εξοικειώνουν τον εξυπηρετούμενο με αποτελεσματικότερους τρόπους προσέγγισης της αγοράς εργασίας και εφαρμόζουν εξειδικευμένη μεθοδολογία στοχεύοντας στην ένταξη σε «κανονική», αμειβόμενη εργασία στην ελεύθερη αγορά ή σε υποστηριζόμενες μορφές εργασίας.

Σε ήδη εργαζόμενους εξυπηρετούμενους, τα γραφεία παρέχουν στήριξη και εκπαίδευση στη διαχείριση των δυσκολιών που δυνητικά προκύπτουν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.