Το πρόγραμμα The use of digital media in Social Firms practice: a European comparison – Digi4SE, αποσκοπούσε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην υλοποίηση, αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων στους φορείς την κοινωνικής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.digi4se.eu/)