Το πρόγραμμα Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning—SEPAL είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για την ένταξη σε θέσεις εργασίας τουλάχιστον 300 NEETs. Η ομάδα-στόχος του SEPAL περιλάμβανε NEETs ηλικίας 18-29 ετών που ανήκουν σε διάφορες ευάλωτες ομάδες, όπως νέοι με αναπηρία, Ρομά, μετανάστες, άτομα με χαμηλή ειδίκευση και άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο. Το SEPAL υλοποιήθηκε σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες μέσω συνεργασίας με τους παρακάτω εταίρους: Bucovina Institute στη Ρουμανία, Fundacio Privada Pere Closa στην Ισπανία, ZISPB στη Λιθουανία, KOMES στην Πολωνία και ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές στην Ελλάδα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την Απασχόληση των Νέων.

Ειδικά σημεία ενδιαφέροντος:

Μαθητεία: η επαγγελματική κατάρτιση στο χώρο εργασίας που πραγματοποιείται βάσει σύμβασης μαθητείας.
NEET: νέοι ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Οι NEETs ηλικίας 18-29 ετών αποτελούν την ομάδα-στόχο του SEPAL.
WISE (Επαγγελματική Ένταξη μέσω Κοινωνικών Επιχειρήσεων): ανάπτυξη υπηρεσιών υποστηριζόμενης απασχόλησης ως εξειδικευμένο τμήμα εντός του υφιστάμενου οργανισμού ή κοινωνικής επιχείρησης.

Κοινωνική Καινοτομία μέσω της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης:

Η υποστηριζόμενη απασχόληση είναι μια μεθοδολογία που βοηθά τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να αποκτήσουν και να διατηρήσουν αμειβόμενη εργασία στην ανοικτή αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.projectsepal.com/el/) και στη σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/projectSEPAL).