Το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

Ανάπτυξη προσεγγίσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ποιοτικού προγράμματος κατάρτισης για ενήλικες εκπαιδευόμενους, αναπτύσσοντας το επιχειρηματική δυναμική τους, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών και βιώσιμων μοντέλων που αναπτύσσονται από εταίρους που προέρχονται από το ακαδημαϊκό πεδίο και από τη κοινωνία των πολιτών

Βελτίωση των ικανοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ του προσωπικού των εταίρων, των συνδεδεμένων εκπαιδευτικών και των κοινωνικών επιχειρηματιών 

Δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου για εκπαιδευτές και μέντορες ενηλίκων για την ανταλλαγή υλικού μάθησης, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών

Δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων για την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των οργανισμών-εταίρων που διεξάγουν εκπαίδευση κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο εκπαιδευόμενους ενήλικες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.digilance4se.eu) και στη σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/DigiLance4SE)