Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων μετά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων μετά τη διαδικασία της συνέντευξης.
 
Σήμερα, 22 Μαρτίου 2024 αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων όπως διαμορφώθηκαν μετά τη διαδικασία της συνέντευξης ,στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την  υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και ειδικότερα για Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής και μέσης λειτουργικότητας  στον Κοι.Σ.Π.Ε. 10ου ΤΟΨΥ “Διαδρομές”».
 
Μπορείτε να δείτε τους πίνακες εδώ