Ετικέτα: awesome

Οι διαδρομές  έχουν αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) 10ΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» που εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το  ΕΣΠΑ 2007-2013 ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με Κωδικό Πράξης 375871 κατόπιν πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης του Ε.Π.

Η Πράξη αυτή, ειδικότερα, εντάσσεται στον Άξονα: «14- Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας  Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Θεματική προτεραιότητα της πράξης αποτελεί η ενσωμάτωση και η επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και η προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας μέσα από το τρίπτυχο: Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση- Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών- Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το Πολιτιστικό καφενείο λειτουργεί, από τις αρχές του 2014, στην οδό Φραγκούδη 15-17, Καλλιθέα (τηλ. 210 9220002)