Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι;

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4019/ 30-09-2011, ΦΕΚ 216, «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»«Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων συμφερόντων.
Σύμφωνα με το Νόμο 4019/ 30-09-2011 για την Κοινωνική Οικονομία, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ.Ε.Π) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και ταυτόχρονα αποτελούν Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Σκοπός των Κοι.Σ.Π.Ε είναι η άσκηση οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποβλέπει στην κοινωνικό – οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην θεραπεία τους με την κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης διέπονται από τον Νόμο 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 4019 για την Κοινωνική Οικονομία και του Ν. 1667/1986, καθώς και όσων ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 3842/2010. Οι Κοι.Σ.Π.Ε θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Ε.Π) Ένταξης.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης αφορούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ΄ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις «Ευάλωτες Ομάδες» του πληθυσμού. Οι Κοι.Σ.Π.Ε ειδικότερα ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

Ποιούς αφορά;

Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά ή και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.
Ο Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές φροντίζει πρώτιστα για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων που λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους ασθένειας έχουν καταστεί μερικά ή ολικά ανίκανα να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν μια θέση απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί και η οικονομική ύφεση και οι δείκτες υψηλής ανεργίας, αυτά υφίστανται διπλό αποκλεισμό. Εκτός από τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ο Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη υποψήφιων εργαζόμενων με άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, μετανάστες κλπ.

Πως;

Οι πόροι του Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές προέρχονται από: α) Το συνεταιριστικό του κεφάλαιο, β) Έσοδα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, γ) Χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους και δ) από ευρωπαϊκά προγράμματα Χορηγίες – δωρεές –παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Οι φορείς μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές είναι: 1. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ), 2. Ο Αστικός Συνεταιρισμός ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα «Πυξίδα», 3. Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε), 4. Η ΕΨΑΜΥ, 5) Η Άνοδος ΑΜΚΕ, 6) Ο Ξένιος Ζεύς ΑΜΚΕ
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) : http://pokoispe.gr

Πως θα;

α) Επειδή είμαι άτομο με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και αντιμετωπίζω συνθήκες αποκλεισμού στην ελεύθερη αγορά εργασίας, β) Επειδή θέλω να προσφέρω με τις δυνάμεις μου υποστήριξη στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, γ) Επειδή ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας ή φορέας με κοινωνικό προσανατολισμό θέλω να συμβάλλω στη διαμόρφωση ισότιμων συνθηκών εργασίας για τα άτομα με ψυοχκοινωνικά προβλήματα, στη μείωση του αποκλεισμού, στον αποστιγματισμό και στην ισότιμη μεταχείριση και δ) Επειδή ως ευαισθητοποιημένος πολίτης ενδιαφέρομαι να συμβάλω με τις δυνάμεις μου στο έργο και τους σκοπούς του Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές.
Υποβάλετε αίτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-9210042 ή στο e-mail: koisped@otenet.gr για να διερευνήσουμε μαζί τις δυνατότητές μας για συνεργασία.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-9210042 ή στο e-mail: koisped@otenet.gr για να διερευνήσουμε μαζί τις δυνατότητές μας για συνεργασία.
Φυσικά! Μπορείτε να συμβάλετε στους σκοπούς μας με διάφορους τρόπους. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-9210042 ή στο e-mail: koisped@otenet.gr για να διερευνήσουμε μαζί τις δυνατότητές μας για συνεργασία.