Κοι.Σ.Π.Ε. Γενικα

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης θεσμοθετήθηκαν το 1999 με Ν.2716 του Υπουργείου Υγείας, οποίος ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας.  Αποτελούν μια καινοτόμο μορφή συνεταιριστικής-επιχειρηματικής δράσης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Συνιστούν ταυτόχρονα, συνεταιριστικές παραγωγικές-εμπορικές μονάδες με οικονομική δραστηριότητα, αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε  είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Την εποπτεία και τη μέριμνα για την ανάπτυξη των Κοι.Σ.Π.Ε έχει  η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εντάσσονται στην προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για τομεοποίηση των μονάδων ψυχικής υγείας καθώς προβλέπεται η  λειτουργία ενός και  μόνο Κοι.Σ.Π.Ε  σε κάθε τομέα ψυχικής υγείας.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε υπάγονται αυτοδικαίως και συμπληρωματικά στις διατάξεις του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις». Ως φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, οι Κοι.Σ.Π.Ε αποτελούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Ε.Π ένταξης) με σκοπό την ένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες Ομάδες πληθυσμού.